Leg Vise / Shank Vise


LV-125

5"

5.5"

3"

41.5"

52.9